A Morar Reaper’s Song


Morar is a small village on the west coast of Scotland. Every culture has call and response songs for communal physical labor, and this song has been sung during harvest for centuries.

Heiteagan àirin huhuro,
Heiteagan àirin hùo.

A Mhór-thir bhoidheach, gorm do chò-ta,
Fiamh an òir air t’aodainn.

Heiteagan…

Ianach canntaidh thu ‘s a’ Bhealltainn,
Fàile calltainn mhaoth dhiot.

Heiteagan…

Grianach mòdhar thu ‘s an ògmhios,
Fiarach cròthach braonach.

Heiteagan…

Heiteagan àirin huhuro,
Heiteagan àirin hùo.

Pleasing Morar, with your blue coat,
Shades of gold on your face.

Heiteagan…

You are full of birdsong in Beltane,
And fragrant with tender hazel.

Heiteagan…

Sunny, happy are you in June,
Swinging, singing, reaping.

Heiteagan…